Zásady ochrany vašich osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa vo Francúzsku riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, známejším ako GDPR, a zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978 v platnom znení.

zákon pre šport, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 3 626 000,00 eur, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 18 Rue Balthazar-Dieudé, 13006 Marseille, zapísaná v obchodnom registri Marseille pod číslom 979 923 224 R.C.S. Marseille

Ako správca údajov sa zaväzujeme k ochrane údajov našich kandidátov a partnerov (ďalej len „vy“), ktoré spracovávame pre potreby našej činnosti. To je dôvod, prečo sme sa zaviazali dodržiavať zásady a pravidlá platné pre ochranu osobných údajov.

Ako také vám v týchto zásadách vysvetľujeme, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje (ďalej len „Údaje“), aby sme vám denne poskytovali nové služby pri rešpektovaní vašich práv.

  1. Aké údaje spracúvame?

V rámci nášho obchodného vzťahu spracúvame najmä tieto Údaje : vaše priezvisko, krstné mená, PSČ, e-mailová adresa, číslo pevnej linky alebo mobilného telefónu, ako aj pozícia zastávaná v klube.

Keď si prehliadate naše webové stránky, zhromažďujeme aj údaje, ako sú identifikačné údaje a údaje o pripojení a prípadne údaje o polohe. Vaše údaje nám môžu partneri poskytnúť aj nepriamo.

  1. Kedy spracovávame vaše údaje?

Vaše údaje môžu byť spracované, ak ste jedným z našich partnerov alebo ním ešte nie ste.

1. Ak ste partnerom:

Vaše údaje môžu byť spracované, keď:

navštívte naše webové stránky, ktoré používajú súbory cookie;

prihláste sa na odber nášho newslettera a dostávajte správy;

zúčastniť sa prieskumov spokojnosti alebo sa zaregistrovať na nami organizované podujatie (súťaže, obchodné prevádzky a pod.);

komunikovať s nami, najmä na sociálnych sieťach.

Pri týchto ošetreniach sa spoliehame na váš súhlas. Upozorňujeme, že odoslaním vyhľadávania prostredníctvom SMS / e-mailu reagujeme na náš oprávnený záujem týkajúci sa produktov alebo služieb podobných tým, pre ktoré boli zhromaždené vaše údaje. Ak chcete namietať, pozrite si našu časť nižšie „Ako uplatniť svoje práva? ".

Vaše údaje môžu byť spracované aj vtedy, keď:

zúčastniť sa operácie“Budovateľ športu” registráciou na stránke https://www.budovatelsportu.sk/ ;

kontaktujete oddelenie zodpovedné za partnerstvo.

Tieto spracovateľské operácie sú nevyhnutné na výkon našich služieb (predzmluvné alebo zmluvné opatrenia).

Vaše údaje môžu byť spracované aj vtedy, keď:

robiť štatistické štúdie;

ponúkať vám ponuky prispôsobené vašim záujmom alebo potrebám;

musíme brániť naše záujmy (prevencia a boj proti podvodom, súdne spory);

zaistiť bezpečnosť ľudí a majetku na našich stránkach;

Pracujeme na zlepšovaní našich služieb.

Toto spracovanie spĺňa náš oprávnený záujem. Ak si neželáte využívať výhody našich cielených reklám alebo reklám našich partnerov, pozrite si našu časť nižšie „Ako uplatniť svoje práva? ".

Nakoniec, vaše údaje môžu byť spracované, keď si uplatníte svoje práva týkajúce sa vašich údajov, alebo aby sme mohli splniť naše zákonné povinnosti.

2. Ak ešte nie ste partnerom (kandidátom):

Vaše údaje môžu byť spracované, keď:

navštívte naše webové stránky, ktoré používajú súbory cookie;

prihláste sa na odber nášho newslettera a dostávajte správy;

zúčastniť sa prieskumov spokojnosti alebo sa zaregistrovať na nami organizované podujatie (súťaže, obchodné prevádzky a pod.);

komunikovať s nami, najmä na sociálnych sieťach.

Pri týchto ošetreniach sa spoliehame na váš súhlas. Upozorňujeme, že odoslaním vyhľadávania prostredníctvom SMS / e-mailu reagujeme na náš oprávnený záujem týkajúci sa produktov alebo služieb podobných tým, pre ktoré boli zhromaždené vaše údaje. Ak chcete namietať, pozrite si našu časť nižšie „Ako uplatniť svoje práva? ".

Vaše údaje môžu byť spracované aj vtedy, keď:

zúčastniť sa operácie“Budovateľ športu” registráciou na stránke https://www.budovatelsportu.sk/ ;

kontaktujete oddelenie zodpovedné za partnerstvo

Tieto spracovateľské operácie sú nevyhnutné na výkon našich služieb (predzmluvné alebo zmluvné opatrenia).

Vaše údaje môžu byť spracované aj vtedy, keď:

robiť štatistické štúdie;

ponúkať vám ponuky prispôsobené vašim záujmom alebo potrebám;

musíme brániť naše záujmy (prevencia a boj proti podvodom, súdne spory);

zaistiť bezpečnosť ľudí a majetku na našich stránkach;

Pracujeme na zlepšovaní našich služieb.

Toto spracovanie spĺňa náš oprávnený záujem. Ak si neželáte využívať výhody našich cielených reklám alebo reklám našich partnerov, pozrite si našu časť nižšie „Ako uplatniť svoje práva? ".

Nakoniec, vaše údaje môžu byť spracované, keď si uplatníte svoje práva týkajúce sa vašich údajov, alebo aby sme mohli splniť naše zákonné povinnosti.

Či už ste kandidát alebo partner, môže sa od vás vyžadovať, aby ste nám oznámili svoje zákaznícke údaje v rámci nášho obchodného vzťahu. V tomto prípade je vašou zodpovednosťou zaručiť, že údaje, ktoré nám odovzdávate, boli zhromaždené v súlade s predpismi platnými pre ochranu osobných údajov.

  1. Kto sú príjemcovia vašich údajov?

Zabezpečujeme, aby ľudia, ktorí majú prístup k vašim údajom, boli oprávnení a podliehali povinnosti mlčanlivosti.

Týmito príjemcami môžu byť oprávnení pracovníci služieb zodpovedných za spracovanie partnerského vzťahu a podporné funkcie pre spracovanie a monitorovanie vášho účtu (komunikácia, administratíva a financie, právne predpisy a dodržiavanie predpisov, všeobecné služby, bezpečnosť, technické a logistické služby, informácie systémov a pod.) našej spoločnosti.

Vaše údaje sa zvyčajne spracúvajú v rámci Európskej únie. Spracovanie vašich údajov môže v určitých prípadoch viesť k prenosu mimo Európsku úniu. Zabezpečujeme, že budú implementované primerané záruky na ochranu a bezpečnosť vašich údajov. Týmito zárukami môže byť uzavretie zmluvy o prevode na základe štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou a/alebo akéhokoľvek iného mechanizmu schváleného orgánmi dohľadu.

Môže sa od nás vyžadovať, aby sme vaše údaje oznámili partnerom v rámci možného obnovenia činnosti. Môžeme byť tiež požiadaní, aby sme sprístupnili vaše údaje v prípade žiadostí verejných orgánov, najmä na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti, boja proti podvodom alebo presadzovania práva. V takom prípade nezodpovedáme za podmienky, za ktorých pracovníci týchto orgánov spracúvajú Vaše Údaje.

  1. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Vaše údaje sa spracúvajú podľa nasledujúcich pravidiel uchovávania:

Po uplynutí týchto lehôt môžeme pristúpiť k archivácii vašich údajov, najmä aby sme dodržali zákonné a súdne premlčacie lehoty. Vaše údaje sú potom buď vymazané alebo anonymizované, pričom je špecifikované, že tieto operácie sú nevratné a že ich už nie sme schopní obnoviť.

  1. Naše záväzky v oblasti bezpečnosti a dôvernosti

Dbáme na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vašich údajov.

Zaviedli sa vhodné organizačné a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred rizikami škodlivého vniknutia, straty, zmeny alebo sprístupnenia neoprávneným tretím stranám. Implementácia takýchto opatrení môže odôvodniť pomoc akejkoľvek tretej strany podľa nášho výberu pri vykonávaní najmä auditov zraniteľnosti alebo testov narušenia. Tieto opatrenia sa revidujú a v prípade potreby aktualizujú.

Zabezpečujeme, aby boli zásady ochrany osobných údajov zohľadnené už vo fáze návrhu. Môžeme napríklad pseudonymizovať alebo anonymizovať vaše údaje, kedykoľvek je to možné alebo potrebné.

Odporúčame vám tiež, aby ste boli ostražití a chránili svoje terminály (počítač, smartfón, tablet) pred akýmkoľvek prístupom, ktorý ste nepovolili.

  1. Ako uplatniť svoje práva?

Aby sme vám umožnili kontrolovať naše používanie vašich údajov, máte právo:

aby sme boli informovaní o tom, ako používame vaše údaje. Toto je účelom tohto dokumentu;

získať potvrdenie, že sa spracúvajú údaje, ktoré sa vás týkajú, a prípadne požiadať nás o ich kópiu, pričom je uvedené, že budeme oprávnení prinútiť vás prevziať finančnú zodpovednosť za akúkoľvek ďalšiu kópiu;

získať opravu údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré sú nepresné, zastarané alebo neúplné;

odvolať svoj súhlas alebo, ak je toto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme, namietať proti spracovaniu vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Takže pokiaľ ide o komerčné vyhľadávanie:

telefón, môžete sa bezplatne zaregistrovať na webovej stránke bloctel.fr;

e-mailom sa môžete odhlásiť kliknutím na „odhlásiť“ v každom newsletteri alebo prihlásením sa do svojho zákazníckeho účtu;

požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov. Toto právo platí len za určitých podmienok (spor o správnosť vašich údajov, pochybnosť o zákonnosti spracovania, uplatnenie vašich zákonných práv).

na uplatnenie vášho práva na prenosnosť vašich údajov. Toto právo platí len za určitých kumulatívnych podmienok (vy sami ste nám poskytli svoje údaje v našej online službe a na účely založené na vašom súhlase alebo na plnenie zmluvy).

požiadať o vymazanie vašich údajov. Toto právo platí len za určitých podmienok (odvolanie súhlasu, na ktorom je spracovanie založené, vaše údaje už nie sú potrebné s ohľadom na pôvodné účely spracovania, námietka proti spracovaniu vašich údajov, pochybnosť o zákonnosti spracovania ).

na formulovanie špecifických a všeobecných posmrtných pokynov na uchovávanie a komunikáciu vašich údajov. Bez direktívy nám vaši dedičia môžu poslať akúkoľvek požiadavku.

Vo všeobecnosti, ak chcete uplatniť svoje práva, môžete:

Pošlite nám svoju požiadavku:

E-mailom: dpo@actforsport.eu

Poštou: 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille

V prípade pochybností o totožnosti žiadateľa možno požadovať dôkaz.

Poskytujeme vám prvky odpovede na vaše požiadavky čo najrýchlejšie a v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo Francúzsku, CNIL.

  1. Kontakty

Nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov (DPO) môžete kontaktovať na tejto adrese: dpo@actforsport.eu

Tieto zásady budú podľa potreby aktualizované.

Verzia z júna 2023