Všeobecné podmienky účasti na Operácii

Preambula

zákon pre šport, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 3 626 000,00 eur, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 18 Rue Balthazar-Dieudé, 13006 Marseille, zapísaná v obchodnom registri Marseille pod číslom 979 923 224 R.C.S. Marseille. Marseille ďalej len „act for sport », navrhuje operáciu prostredníctvom webovej stránky https://www.budovatelsportu.sk i) umožnenie klubom futbal amatérske, ktoré budú sponzorovať partneri, (ii) využívať zvýhodnené cenové podmienky na ich nákupy prostredníctvom výrobcu zariadenia, partnera prevádzky.

Číslo TVA: FR93979923224

Riaditeľ publikácie: Guillaume SARFATI, Predseda act for sport

Hostiteľ :

IT zdroje umožňujúce implementáciu stránky sú hosťované:

OVH
SAV s kapitálom 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Kód APE 2620Z
DIČ: FR 22 424 761 419
Sídlo: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Act for sport e-mailom na nasledujúcej adrese: hello@budovatelsportu.sk

čl. 1. Definície

Každý z výrazov uvedených nižšie bude mať v týchto Všeobecných podmienkach nasledujúci význam:

Podmienky : určiť tieto všeobecné podmienky účasti na operácii.

Nápis: označuje registráciu Účastníka prostredníctvom Webovej stránky v súlade s článkom 6, ktorá mu umožňuje zúčastniť sa Prevádzky.

Prevádzka : označuje činnosť navrhovanú zákonom pre šport a jeho partnerov, ktorá umožňuje výber účastníkov prostredníctvom registrácie, aby mohli využívať výhody sponzorstva.

Sponzorská operácia umožní BigMat podpora 30 tímy v rámci 15 kluby futbal amatéri rozmiestnení po území slovenský tým, že svojou finančnou spoluúčasťou na športe umožnila poskytovanie športu 30 zápas oblečenie od Club futbal vybraný.

Partner : označuje akt pre športového partnera, ktorý bude vykonávať sponzorovanie v prospech sponzorovaného účastníka, v tomto prípade : BigMat.

Účastník : označuje amatérsky športový klub v združenej forme, ktorý dokončil registráciu.

Sponzorovaný účastník : označuje Účastníka vybraného na získanie výhod zo Sponzorovania v súlade s článkami 7.1 a 7.2, ako aj iných výhod Prevádzky.

diely) : označuje účastníka a/alebo športového činiteľa.

Zásady ochrany osobných údajov: odkazuje na zákon o ochrane osobných údajov v športe, ktorý je dostupný tu: https://www.actforsport.eu/mentions-legales.

Internetová stránka : označuje webovú stránku ponúkajúcu operáciu a dostupnú na tejto adrese : https://www.budovatelsportu.sk.

Sponzorovanie:označuje dodanie športového oblečenia s logom Partnera poskytnuté účastníkovi zákonom pre šport a jeho partnerov za podmienok článku 7.

Používateľ : označuje akúkoľvek osobu, ktorá si prezerá alebo používa funkcie webovej stránky.

čl. 2 Účel

2.1 Tieto Všeobecné podmienky upravujú (i) podmienky používania Webovej stránky Používateľom (ii) podmienky účasti na Prevádzke, (iii) podmienky Sponzorovania a ďalšie výhody Prevádzky v prípade výberu Účastníka, a (iv) práva a povinnosti konať pre šport, Účastníka a Užívateľa, ako je definované nižšie.

2.2 Tieto Všeobecné podmienky ako aj Zásady dôvernosti tvoria nedeliteľný celok a majú prednosť pred akýmkoľvek iným dokumentom. Predstavujú teda všetky podmienky, na ktorých sa Účastník a/alebo Používateľ a/alebo športový čin dohodli. Nahrádzajú všetky dokumenty, predchádzajúce dohody a predchádzajúcu komunikáciu, vrátane verbálnej alebo akejkoľvek inej komunikácie.

čl. 3 Trvanie

3.1 Tieto Všeobecné podmienky platia od ich prijatia Používateľom alebo Účastníkom podľa neskoršieho z dvoch dátumov prijatia definovaných v článku 3.2 do 30. júna 2025.

3.2 Vstupujú do platnosti odo dňa ich prijatia Používateľom a/alebo Účastníkom.

čl. 4 Prijatie a úprava

4.1 Tieto Všeobecné podmienky sú Používateľovi oznámené v prvom Registračnom formulári a Účastník ich musí prijať.

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými podmienkami účasti na Prevádzke a potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov*“, Účastník potvrdzuje, že si prečítal a vyhlasuje, že akceptuje všetky ustanovenia, ktoré ho uvádzajú vo Všeobecných podmienkach. Vstupom na Webovú stránku Používateľ potvrdzuje, že si prečítal a vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami používania Webovej stránky, ako sú uvedené najmä v článku 5 Všeobecných podmienok.

Akákoľvek účasť na Prevádzke predpokladá bezvýhradné prijatie a dodržiavanie všetkých podmienok týchto Všeobecných podmienok zo strany Účastníka.

Platné Všeobecné podmienky sú tie, ktoré sú platné v deň nahliadnutia na Webovú stránku pre Používateľa a v deň registrácie pre Účastníka. Tieto Všeobecné podmienky, tak ako ich Účastník prijal pri Registrácii, zostanú v platnosti počas trvania účasti na Prevádzke a Sponzorovaní.

act for sport si vyhradzuje právo kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť Všeobecné podmienky pre potreby a vývoj Prevádzky. Tieto nové Všeobecné podmienky však nadobudnú platnosť len vtedy, ak budú oznámené zákonom pre šport a akceptované Účastníkom.

act for sport si vyhradzuje právo kontaktovať Účastníka telefonicky, e-mailom alebo SMS správou za účelom získania dodatočných informácií týkajúcich sa jeho kvalifikácie v rámci výberu Sponzorovaných účastníkov.

Účastník a Používateľ potvrdzujú, že sú spôsobilí prijať Všeobecné podmienky a zaväzujú sa ich rešpektovať.

Ak v mene právnickej osoby prijme Všeobecné podmienky, Účastník a/alebo Používateľ potvrdzuje, že má na to právo a oprávnenie.

čl. 5 Používanie webovej stránky

5.1. Prístup na webovú stránku

5.1.1. Používateľ berie na vedomie, že má zručnosti a prostriedky potrebné na prístup a používanie webovej stránky, a najmä na prístup na internet, ktoré si predtým predplatil u poskytovateľa podľa vlastného výberu, pričom náklady na to sú jeho zodpovednosťou.

Používateľ berie na vedomie najmä:

- že kvalita a spoľahlivosť prenosov závisí od sieťových infraštruktúr, na ktorých prenosy cirkulujú, a sú náhodné, môže to viesť k poruchám alebo presýteniu sietí, čo spôsobí, že Používateľ nebude môcť používať webovú stránku;

- že je jeho zodpovednosťou zaistiť bezpečnosť svojich koncových zariadení a svojich vlastných údajov, softvéru alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré má k dispozícii, najmä pred akoukoľvek kontamináciou vírusom alebo pokusom o vniknutie, ktorého sa môže stať obeťou;

- že akékoľvek zariadenie spojené s webovou stránkou je a zostáva v plnej zodpovednosti, najmä v prípade škody vyplývajúcej priamo alebo nepriamo z jej pripojenia na webovú stránku.

5.1.2. act for sport a jej Partner sa snažia, aby bola Webová stránka prístupná bez toho, aby bola viazaná na výsledok. Prístup na webovú stránku môže byť prerušený z dôvodu údržby, aktualizácie alebo akéhokoľvek iného technického dôvodu.

5.2 Duševné vlastníctvo

5.2.1. Všetky práva duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, príbuzné práva, práva k ochranným známkam, práva výrobcov databáz, týkajúce sa štruktúry aj obsahu Webovej stránky, sú výhradným vlastníctvom Act for Sport alebo Partners.

5.2.2. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia, ničenie, využívanie, sťahovanie, rozširovanie, extrakcia, prenos, úprava alebo transformácia celej webovej stránky alebo jej časti bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu na konanie v oblasti športu je zakázaná a predstavuje porušenie jej práv duševného vlastníctva.

5.2.3. V dôsledku toho sa Používateľ výslovne zaväzuje:

- používať webovú stránku iba za účelom poznania a/alebo prospechu z Prevádzky;

- neporušujú práva duševného vlastníctva, ktoré má akt pre šport a partneri na webovej stránke a ich značky alebo iné rozlišovacie znaky, ani tie, ktoré môžu mať tretie strany na obsah, ktorý umiestňujú online na webovú stránku;

- nekopírovať prostredníctvom žiadneho procesu alebo softvéru obsah webovej stránky;

- nebude reprodukovať, meniť alebo upravovať webovú stránku bez výslovného predchádzajúceho súhlasu so športom;

- bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo športovej činnosti nebude extrahovať ani opätovne používať na komerčné alebo súkromné ​​účely podstatnú alebo nepodstatnú časť obsahu webovej stránky a rôznych dokumentov, ktoré sú jej zaslané v rámci Prevádzky.

čl. 6 Registrácia pre operáciu

6.1.Pred zapojením sa do Operácie musí Účastník najskôr vytvoriť Registráciu na Webovej stránke poskytnutím informácií v prvom formulári : meno, meno, dátum narodenia, email, telefónne číslo, názov klubu (úplne), šport(y) klubu, hlavná funkcia v rámci klubu, či má alebo nemá na starosti nákupy výstroja v rámci klubu,PSČ klubu, mesto klubu, celkový počet držiteľov licencií, počet tímov U18, počet tímov U19, hlavná farba klubu, hlavná textilná značka a lopty klubu, ak prebieha zmluva s tohto dodávateľa vybavenia , ak má klub stránku na Facebooku, ak má klub účet na Instagrame, ak má klub účet na Twitteri, ak má klub účet na TikTok.

6.2.Na uvedenú emailovú adresu bude automaticky zaslaný email potvrdzujúci vytvorenie Registrácie.

6.3.Účastník sa bude môcť registrovať z 15. apríla 2024 o 18:00 hod. (parížsky čas) do 13. mája 2024 o 18:00 hod (Parížsky čas) vrátane.

6.4. Údaje požadované zákonom pre šport sa zhromažďujú na účely riadneho vykonania operácie. Následne je Účastník informovaný o tom, že požadované informácie musí riadne poskytnúť pred akoukoľvek účasťou na Prevádzke.

6.5. act for sport si vyhradzuje právo požiadať Účastníka o chýbajúce alebo dodatočné informácie potrebné pre úspešnú účasť na Prevádzke.

6.6. Poskytnuté informácie musia byť úplné, presné a aktuálne, za čo Účastník ručí. V prípade zmeny niektorej z informácií poskytnutých počas Prevádzky sa Účastník zaväzuje aktualizovať tieto informácie tak, aby bola zachovaná ich presnosť, a to informovaním Act for Sport o zmenách, ktoré sa majú vykonať.

čl. 7 Sponzorovanie

7.1. Výber účastníka

7.1.1. konať pre šport a Partneri vyberú konečných účastníkov, ktorí budú profitovať zo sponzorstva. Výber je na uvážení športovca a partnera. Na definovanie sponzorovaných účastníkov sa použijú ľubovoľné kritériá.

7.1.2 .Mená vybraných účastníkov („Sponzorovaní účastníci") budú zverejnené prostredníctvom webovej stránky na 15. apríla 2024 o 18:00 hod., čo Účastník výslovne oprávňuje, pričom tento zároveň zaručuje, že bude využívať všetky práva a právomoci potrebné na tento účel.

7.1.3. Sponzorovaní účastníci dostanú e-mail s informáciou o výhode sponzorstva deň po oznámení vybraných účastníkov, v ktorom budú uvedené mená partnerov, ktorí im umožňujú využívať sponzorstvo.

7.1.4. Pred týmto výberom bude Účastník vyzvaný, aby prijal zmluvu zakladajúcu jeho výber a využíval výhody Prevádzky, pričom sa rozumie, že prijatie tejto zmluvy predstavuje odkladaciu podmienku na prospech Sponzorovaného účastníka z výhod Prevádzky. Prevádzka vrátane sponzorovania.

7.2. Sponzorský obsah

7.2.1. Sponzorovaný účastník bude mať prospech zo Sponzorovania jedného z Partnerov spočívajúceho v poskytovaní 30 kompozitné zápasové oblečenie zápasový dres (vrátane loga Partner, klubového loga a čísla na chrbte), zápasové šortky a pár štulpní ("Oblečenie»).

7.2.2. act for sport vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že Outfit bude doručený sponzorovanému účastníkovi 25. júla 2024 a najneskôr 15. septembra 2024.

7.2.3.Účastník sa zaväzuje opatriť akt pre šport vektorizovaným logom na výrobu Outfitu.

7.3. Povinnosti sponzorovaného účastníka

7.3.1.Sponzorovaný účastník sa zaväzuje zverejniť aspoň jednu publikáciu na svojich sociálnych sieťach po prijatí Outfitu a 3 publikácie počas sezóny na zvýraznenie prevádzky.

7.3.2.Sponzorovaný účastník môže k outfitom pripojiť akéhokoľvek iného sponzora podľa vlastného výberu, s výnimkou sponzorov, ktorých činnosť konkuruje aktivite partnera (distribučná značka materiálov a produktov na renováciu a výstavbu budov).

7.3.3.Sponzorovaný účastník sa zaväzuje nepoškodzovať imidž značky a dobré meno partnera.

7.3.5.Sponzorovaný účastník bude musieť na požiadanie poskytnúť pre šport akýkoľvek dokument alebo podpornú dokumentáciu preukazujúcu jeho účasť na oficiálnych súťažiach. Zaväzuje sa tiež, že vás bude pravidelne informovať o ich pokroku a dosiahnutých výsledkoch.

7.3.6.Sponzorovaný účastník súhlasí s tým, že jeho mená, značky, odznaky, logá, dresy a návrhy môžu byť použité zákonom pre šport a partner, nevýlučne a bezplatne, na propagačné a marketingové účely v Francúzsko a po celú dobu trvania Prevádzky. Sponzorovaný účastník zaručuje, že má všetky práva duševného vlastníctva potrebné na tento účel.

7.3.6.Sponzorovaný účastník je presvedčený, že jeho držitelia licencií udelili na nevýhradnom a bezplatnom základe svoje práva na fotografie, aby ich partner mohol použiť na propagačné a marketingové účely.

7.3.7 Sponzorovaný účastník sa zaväzuje nezverejniť informácie o svojom oficiálnom výbere do aktuálnej Prevádzky pred dátumom verejného vyhlásenia do BigMat na 27. mája 2024 o 17:00 hod.

čl. 8 Zodpovednosť

8.1V každom prípade celková zodpovednosť za šport voči Účastníkovi nemôže presiahnuť sumu 1000 eur.

8.2Za žiadnych okolností nebudú konať pre šport ani jeho dodávatelia voči Účastníkovi zodpovední za nepriame alebo následné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s plnením alebo neplnením jeho zmluvných záväzkov. Výslovnou dohodou škody, ako sú, bez obmedzenia, ušlý zisk, strata príjmu, strata dát, strata imidžu značky a strata zákazníkov.

8.3act for sport neposkytuje Účastníkovi a Používateľovi žiadnu záruku a nemôže niesť zodpovednosť za potenciálne chyby, chybné alebo nepravdivé informácie alebo nedostatočnú dostupnosť informácií na Webovej stránke.

8.4V prípade nesplnenia povinností popísaných v týchto Všeobecných podmienkach zo strany Účastníka alebo Užívateľa je povinný nahradiť pre šport všetky priame a nepriame škody, ktoré mu tým vzniknú.

čl. 9 Vyššia moc

Zodpovednosť zmluvných strán nemôže vzniknúť ani sa domáhať v prípade, že splnenie niektorej z ich povinností je znemožnené alebo oneskorené z dôvodu vyššej moci, ako je posúdené judikatúrou a definované v článku 1218 Občianskeho zákonníka, vrátane najmä živelné pohromy, požiare, pandémie, poruchy alebo prerušenia telekomunikačnej siete alebo elektrickej siete.

čl. 10. Ukončenie platnosti Všeobecných podmienok

V prípade porušenia platnej legislatívy, nesplnenia niektorej z povinností uvedených v týchto Všeobecných podmienkach, alebo všeobecnejšie v prípade ich nedodržania, si act for sport vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. po predchádzajúcom upozornení na ukončenie porušovania, ktoré zostáva bez účinku po dobu siedmich dní, Sponzorovanie a/alebo Všeobecné podmienky a/alebo vymazanie Registrácie.

čl. 11. Deliteľnosť

V prípade, že jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných podmienok bude z akéhokoľvek dôvodu úplne alebo čiastočne vyhlásené za neplatné rozhodnutím súdu, ktoré má právomoc res judicata, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti.

čl. 12. Vzdanie sa práva

Skutočnosť, že akt pre šport neuplatňuje právo alebo ustanovenie týchto všeobecných podmienok, nemožno vykladať ako vzdanie sa jeho následného uplatnenia.

čl. 13. Rozhodné právo a pridelenie jurisdikcie

13.1Tieto Všeobecné podmienky sú vytvorené vo francúzštine a riadia sa francúzskym právom.

13.2Akýkoľvek spor týkajúci sa platnosti, výkladu, vykonávania, ukončenia všeobecných podmienok alebo sponzorovania bude podliehať jurisdikcii súdov a tribunálov v rámci jurisdikcie odvolacieho súdu v Marseille..