Všeobecné podmienky účasti na Operácii

Úvod
ActForSport, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 20.468,70 euro, s daňovým domicilom: 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseilee, FRANCÚZSKO, zaregistrovaná v Obchodnom registri pod číslom: 810 589 853 ("ActForSport"), prostredníctvom internetovej stránky https://www.budovatelsportu.sk/ (i) ponúka operáciu, ktorá umožňuje vybraným amatérskym športovým klubov byť sponzorované podľa nižšie definovaných termínov a podmienok:

Daňové číslo: FR38810589853

Riaditeľ publikácie: M. Kévin FournierPlatforma web: Webflow Inc., 398 11th Street, San Francisco, CA 94103.

Daňové číslo: PL6762461659

Na akékoľvek otázky sa môžete obrátiť na ActForSport elektronickou poštou na nasledovnej adrese: hello@actforsport.eu
1. Pojmy
Nižšie uvedené termíny budú mať nasledovný výklad v týchto Všeobecných podmienkach:Všeobecné podmienky: predmetné všeobecné podmienky účasti na Operácii.Prihláška: prihláška Účastníka, ktorá mu umožňuje zúčastniť sa Operácie prostredníctvom Webovej stránky, podľa ustanovení článku 6.Operácia: operácia ponúkaná ActForSport a jeho Partnermi, ktorá prostredníctvom Prihlášky (i) umožňuje Účastníkovi byť vybraný na získanie Sponzorstva.Partner: partner ActForSport, ktorý poskytne Sponzorstvo v prospech sponzorovaného Účastníka, v tomto prípade: BigMat.Účastník: amatérsky športový klub s formou združenia, ktorý podal Prihlášku.Sponzorovaný účastník: Účastník vybraný na sponzorovanie podľa článkov 7.1 a 7.2, ako aj na požívanie iných výhod Operácie.Časti: Účastník a/alebo ActForSport.Ochrana osobných údajov: ochrana osobných údajov ActForSport k nahliadnutiu na: https://www.lacentraledusport.fr/privacyWebová stránka: webová stránka, ktorá ponúka Operáciu na nasledovnej adrese: https://www.budovatelsportu.sk/.Sponzorstvo: odovzdanie Účastníkovi športového oblečenia s logom Partnera ActForSport, v zmysle podmienok článku 7.Užívateľ: každá osoba, ktorá navštívi alebo použije Webovú stránku.
2. Predmet
2.1. Tieto Všeobecné podmienky spravujú (i) podmienky používania Webovej stránky Užívateľom, (ii) podmienky účasti na Operácii, (iii) podmienky Sponzorstva a vo všeobecnosti (v) práva a povinnosti ActForSport, Účastníka a Užívateľa tak, ako je následne definované.

2.2. Predmetné Všeobecné podmienky, ako aj podmienky Ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľný celok a majú prednosť pred akýmkoľvek iným dokumentom. To znamená, že predstavujú úplnosť termínov a podmienok dohodnutých medzi Účastníkom a/alebo Užívateľom a/alebo ActForSport. Nahrádzajú akýkoľvek dokument, predchádzajúcu dohodu alebo komunikáciu, včítane ústnej alebo akejkoľvek inej povahy.
3. Trvanie
Predmetné Všeobecné podmienky sa budú aplikovať od chvíle ich prijatia Užívateľom alebo Účastníkom.
4. Súhlas a zmena
4.1. Užívateľ je informovaný o predmetných Všeobecných podmienkach vo formulári Prihlášky (nachádzajú sa na nasledovnej adrese: https://www.budovatelsportu.sk/vseobecne-podmienky-ucasti) a Účastník ich musí povinne prijať.

4.2. Označením kolónky "Súhlasím so Všeobecnými podmienkami účasti na Operácii a potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov" Účastník potvrdzuje, že im rozumie a prehlasuje, že súhlasí s ustanoveniami Všeobecných podmienok, v ktorých je uvedený. Vstupom na Webovú stránku Užívateľ potvrdzuje, že im rozumie a prehlasuje, že súhlasí s podmienkami používania Webovej stránky, v súlade s ustanoveniami predmetných Všeobecných podmienok, obzvlášť článku 5.

4.3. Účasť na Operácii znamená bezpodmienečný súhlas a úplné plnenie termínov predmetných Všeobecných podmienok zo strany Účastníka.

4.4. Aplikovateľné Všeobecné podmienky sú tie, ktoré sú platné v čase konzultovania Webovej stránky Užívateľom a v čase Prihlášky Účastníka. Predmetné Všeobecné podmienky, tak ako s nimi súhlasil Účastník pri Prihláške, budú aplikovateľné počas celej Operácie a Sponzorstva.

4.5. ActForSport si rezervuje právo na úpravu predmetných Všeobecných podmienok alebo ich časti kedykoľvek, ak by to bolo potrebné a podľa priebehu Operácie. Avšak, nové Všeobecné podmienky vstúpia do platnosti iba po ich oznámení ActForSport a ich prijatí zo strany Účastníka.

4.6. Účastník a Užívateľ potvrdzujú, že majú kapacitu prijať Všeobecné podmienky a zaväzujú sa rešpektovať ich.

4.7. Pokiaľ sa Všeobecné podmienky prijímajú v mene právnej osoby, Účastník a/alebo Užívateľ potvrdzuje, že má právo a autoritu na tento úkon.
5. Používanie Webovej stránky
5.1. Prístup na Webovú stránku

5.1.1. Užívateľ potvrdzuje, že je kompetentný a disponuje potrebnými prostriedkami na prístup a používanie Webovej stránky, obzvlášť, prístupom k internetu vopred kontrahovaným s dodávateľom podľa jeho výberu a na jeho náklady.Užívateľ obzvlášť potvrdzuje:že kvalita a dôveryhodnosť prenosu závisia od infraštruktúry sietí, v ktorých sa prenos uskutočňuje a sú náhodné, čo môže spôsobiť poruchy alebo preťaženie sietí a zabrániť použitiu Webovej stránky Užívateľom;že je povinný zaručiť bezpečnosť svojho koncového zariadenia a údajov, softvéru alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, ktorým disponuje, obzvlášť proti vírusom alebo pokusom o vniknutie, ktorého by sa mohol stať obeťou;že je a bude zodpovedný za všetky zariadenia pripojené na Webovú stránku, obzvlášť v prípade škody vzniknutej priamo alebo nepriamo z jeho pripojenia na Webovú stránku.

5.1.2. ActForSport vyvíja všetko úsilie, aby Webová stránka bola prístupná, avšak bez povinnosti výsledku. Prístup na Webovú stránku môže byť prerušený z dôvodu údržby, aktualizácie alebo akéhokoľvek iného dôvodu technického charakteru.

5.2. Duševné vlastníctvo

5.2.1. Všetky práva duševného vlastníctva, ako sú autorské práva a s nimi súvisiace práva, práva z ochrannej známky, práva výrobcov databáz na jej štruktúru, a obsah Webovej stránky sú výlučným vlastníctvom ActForSport alebo jej Partnerov.

5.2.2. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia, zničenie, využívanie, sťahovanie, šírenie, výber, prenos, zmena alebo transformácia celej Webovej stránky alebo jej časti bez predbežného a výslovného súhlasu ActForSport je zakázané a je porušením jej práv duševného vlastníctva.

5.2.3. Užívateľ sa preto výslovne zaväzuje:používať Webovú stránku výlučne s cieľom poznať a/alebo využiť Operáciu;nepoškodzovať práva duševného vlastníctva ActForSport a Partnerov Webovej stránky, ich značiek alebo akéhokoľvek iného identifikačného symbolu, ani práva na online obsah Webovej stránky, ktoré by prípadne mohli mať tretie osoby;nekopírovať obsah Webovej stránky žiadnym procesom alebo softvérom;nereprodukovať, meniť alebo upravovať Webovú stránku bez výslovného a predbežného súhlasu ActForSport;nevyberať ani znovu nepoužívať podstatnú alebo nepodstatnú časť obsahu Webovej stránky a dokumentov, ktoré mu budú v priebehu Operácie zaslané, na komerčné alebo súkromné účely, bez písomného a predbežného súhlasu ActForSport.

5.3. Hypertextové odkazy

5.3.3. Webová stránka môže ponúkať odkazy na iné webové stránky. Webové stránky, na ktoré prepájajú tieto hypertextové odkazy sú - ak to nie je inak uvedené, nezávislé od Webovej stránky, ActForSport a Partnerov.

5.3.4. ActForSport a Partneri nebudú v žiadnom prípade zodpovední za obsah týchto stránok, za škody, ktoré by mohli vzniknúť po pripojení sa na ne, za informácie na nich uvedené alebo transakcie, ktoré by sa mohli uskutočniť.

5.3.5. Akýkoľvek hypertextový odkaz akéhokoľvek charakteru, ktorý umožňuje pristúpiť na Webovú stránku alebo na ktorúkoľvek jej časť alebo prvok, potrebuje mať predbežný a písomný súhlas ActForSport.
6. Prihláška na Operáciu
6.1. Pred účasťou na Operácii Účastník musí vytvoriť Prihlášku na Webovej stránke uvedením nasledovných údajov vo formulári: priezvisko, meno, dátum narodenia, PSČ, e-mail, číslo telefónu, meno klubu (so všetkými písmenami), celkový počet združených členov, počet tímov mladých, hlavná funkcia v klube a či je zodpovedný alebo nie za nákupy výstroja v klube.

6.2. Správa potvrdzujúca vytvorenie Prihlášky bude automaticky zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu.

6.3. Účastník sa môže prihlásiť od 11. apríla o 18,00 hodine (madridského času) do 9. mája o 14,00 hodine (madridského času), včítane.

6.4. Údaje požadované ActForSport sa zbierajú za účelom zabezpečenia správneho priebehu Operácie. Preto sa informuje Účastníka o skutku, že požadovaná informácia musí byť poskytnutá pred účasťou na Operácii.

6.5. ActForSport si rezervuje právo vyžiadať od Účastníka akúkoľvek informáciu, ktorá by chýbala alebo doplňujúce informácie potrebné na správnu účasť na Operácii.

6.6. Účastník je povinný poskytnúť informácie úplné, správne a aktuálne. V prípade zmeny niektorého z uvedených údajov počas Operácie, Účastník sa zaväzuje aktualizovať danú informáciu na zabezpečenie jej presnosti informovaním o potrebných zmenách ActForSport.
7. Sponzorstvo
7.1. Výber Účastníka

7.1.1. ActForSport a Partner vyberú 16 Účastníkov medzi Účastníkmi, ktorým bude poskytnuté Sponzorstvo. Cieľom výberu je, aby vybraní účastníci boli rovnomerne zemepisne rozdelení na základe slobodného výberu ActForSport a Partnera.

7.1.2. Mená vybraných Účastníkov ("Sponzorovaní účastníci") budú zverejnené na Webovej stránke vo 11. apríla o 18,00 hodine. Preto Účastník výslovne autorizuje a zaručuje sa udeliť k tomu potrebné práva a plnú moc.

7.1.3. ponzorovaní Účastníci dostanú e-mailovú správu:v ktorej bude uvedené, že im bude poskytnuté Sponzorstvo vo 11. apríla;spolu s informáciu o Partneroch, ktorí Sponzorstvo tvoria;

7.2. Obsah Sponzorstva

7.2.1. Sponzorovanému Účastníkovi bude poskytnuté Sponzorstvo jedného z Partnerov, ktoré spočíva vo financovaní výstroja na zápas zloženého z trička, šortiek a ponožiek na zápas značky Adidas/Hummel s logom Partnera, logom klubu a číslom na chrbte pre každého združeného člena uvedeného počas Prihlášky ("Výstroj").

7.2.2. ActForSport vyvinie všetko úsilie, aby bola Výstroj odovzdaná Účastníkovi od polovice septembra 2022.

7.3. Povinnosti sponzorovaného Účastníka

7.3.1. Sponzorovaný Účastník sa zaväzuje, že združení členovia budú používať Výstroj v oficiálnych súťažiach.

7.3.2. Sponzorovaný Účastník sa zaväzuje zverejniť aspoň 2 publikácie v sociálnych sieťach po prijatí Výstroja a počas tréningu/súťaže s hashtagom Operácie #BigMatSportingClub a s uvedením BigMat Slovakia (bigmatslovakia) a ActForSport (@ActForSport).

7.3.3. Sponzorovaný Účastník bude môcť umiestniť na Výstroj iných sponzorov podľa vlastného výberu, okrem sponzorov, ktorých aktivita konkuruje Partnerovi (všetky podniky s aktivitou predaja stavebných materiálov).

7.3.4. Sponzorovaný účastník sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno značky alebo Partnera.

7.3.5. ponzorovaný Účastník súhlasí, aby ActForSport a Partner použili jeho mená, značky, erby a logá zdarma výlučne na promočné aktivity a marketing v Španielsku počas platnosti Všeobecných podmienok. Sponzorovaný Účastník garantuje disponovať všetkými právami duševného vlastníctva k tomu potrebnými.

7.3.6. Sponzorovaný účastník sa zaručuje za koncesiu obrazových práv ActForSport v mene jeho združených členov zdarma a výlučne na ich použitie Partnerom na promočné aktivity a marketing.
Art 8. Zodpovednosť
8.1. Celková zodpovednosť ActForSport voči Účastníkovi v žiadnom prípade nepresiahne sumu 1.000 euro.

8.2. V žiadnom prípade, ActForSport ani jej dodávatelia nebudú zodpovední voči Účastníkovi za nepriame alebo následné škody Účastníka v rámci alebo mimo výkonu jeho zmluvných povinností. Strany výslovne považujú za nepriame a následné škody - bez nároku na náhradu, škody ako sú strata zisku, strata príjmov, strata údajov, strata dobrého mena značky alebo strata zákazníkov, a to bez limitovania.

8.3. ActForSport neposkytuje žiadnu záruku Účastníkovi alebo Užívateľovi a nebude zodpovedná za prípadné chyby, nesprávne alebo falošné informácie ani za nedostatok dostupnosti informácii na Marketplace alebo Webovej stránke.

8.4. V prípade neplnenia povinností opísaných v predmetných Všeobecných podmienkach Účastníkom alebo Užívateľom, budú povinní odškodniť ActForSport za všetky priame alebo nepriame škody spôsobené daným aktom.
Art 9. Vyššia moc
Strany nebudú niesť zodpovednosť, pokiaľ výkon niektorých z povinností nebude možné splniť alebo sa bude musieť odložiť z dôvodu vyššej moci v zmysle právnych predpisov, a definovanej v článku 1218 francúzskeho Občianskeho zákonníka, ktorý zahrňuje najmä prírodné katastrofy, požiare, chyby vo funkčnosti alebo prerušenie telekomunikačných sietí alebo elektrickej siete.
Art 10. Vypovedanie Všeobecných podmienok
V prípade porušenia platnej legislatívy, neplnenia niektorých z povinností vymenovaných v predmetných Všeobecných podmienkach alebo, vo všeobecnosti, v prípade ich neplnenia, ActForSport si vyhradzuje právo na právoplatné vypovedanie Sponzorstva a/alebo Všeobecných podmienok a/alebo zrušiť Prihlášku po predbežnej výzve na ukončenie, bez obdržania odpovede v lehote siedmych dní.
Arti 11. Deliteľnosť
V prípade, že by jedno alebo viaceré ustanovenia predmetných Všeobecných podmienok boli vyhlásené čiastočne alebo úplne za neplatné, z akéhokoľvek dôvodu, rozhodnutím kompetentných orgánov, ostatné ustanovenia by zostali v platnosti.
Arti 12. Vzdanie sa
Skutok, že ActForSport neuplatní právo alebo ustanovenia predmetných Všeobecných podmienok nemôže byť interpretovaný ako vzdanie sa práva môcť tak urobiť neskôr.
Art 13. Rozhodné právo a jurisdikcia
13.1. Predmetné Všeobecné podmienky sú vyhotovené vo francúzskom jazyku a riadia sa francúzskym právom.

13.2. Akýkoľvek spor ohľadne platnosti, výkladu, výkonu, vypovedania Všeobecných podmienok alebo Sponzorstva bude podliehať právomoci súdov a jurisdikcie odvolacieho súdu v Lyone.